شماره حساب های بانکی

بانک صادرات

6037-6919-9041-7289

«شماره حساب»
0115108420000

«شماره کارت»
6037691990417289

«شماره شبا»
IR400170000000115108420000
صاحب حساب: نیکان پرداز فرآما